OZNÁMENÍ PODLE NAŘÍZENÍ GDPR

Tento dokument popisuje, jak skupina APS (dále jen „správce“) nakládá s osobními údaji, které získá o Vaší osobě anebo o Vašem majetku v rámci činnosti související s vymáháním Vašich pohledávek nebo během jakékoliv jiné činnosti, v jejímž rámci přijdete se skupinou APS do styku. Toto oznámení je v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), podle něhož máte právo být informováni o údajích, které různí zpracovatelé o Vás mají a o Vás zpracovávají, a o Vašich právech v souvislosti s těmito údaji.

1.                ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávány jsou následující osobní údaje:

(i)                  Identifikační údaje (jméno, příjmení);

(ii)                Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo),

(iii)              Informace o Vašem využívání našich produktů a služeb, včetně informací ve Vašich žádostech o produkty a služby;

(iv)              Informace z naší osobní, telefonické a elektronické komunikace s Vámi;

(v)                Informace z internetového prohlížeče, který používáte, nebo mobilních aplikací;

(vi)              Finanční situace a bonita,

jakož i veškeré informace, které správce zpracovává v souvislosti s plněním smlouvy či zákonnou povinností a pro účely oprávněného zájmu správce.

(dále jen „osobní údaje“).

2.                ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou získávány přímo od Vás.  

3.                ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem vymáhání pohledávek a nabízení produktů a služeb správce a jeho přidružených a spolupracujících osob/subjektů.

4.                JAK JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Zpracování Vašich osobních údajů může být prováděno manuálně, ale i automaticky. Žádné ze shromažďovaných osobních údajů však nejsou používány pro automatické rozhodování. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zejména k tomu určenými zaměstnanci správce, ale i externími zpracovateli, s kterými správce uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje veškeré nezbytné záruky týkající se zpracování osobních údajů.

5.                JAKÉ JSOU PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Právní důvody zpracování osobních údajů jsou stanoveny v článku 6 odst. 1 nařízení GDPR, podle něhož je zpracování v souladu se zákonem, pokud je nezbytné pro plnění smlouvy, jejímž je subjekt údajů účastníkem, nebo pro provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.

6.                BUDEME PŘEDÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI?

Nebudeme předávat žádné osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a ani žádné mezinárodní organizaci.

7.                PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM osobníCH údajŮ

Správce zajišťuje, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány bezpečným a přesným způsobem. Vůči správci můžete uplatnit veškerá práva popsaná v tomto bodě.

Jak svá práva můžete uplatnit?

Každé své jednotlivé právo můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresy:

eheringova@aps-holding.com, tel. +420 225 377 421

 mfichtnerova@aps-holding.com, tel. +420 225 375 505,

případně zasláním písemné žádosti na adresu správce.

Správce Vám co nejdříve poskytne prohlášení nebo informace o přijatých opatřeních, nejpozději však do 1 měsíce po obdržení žádosti. Správce je oprávněn tuto lhůtu prodloužit o 2 měsíce na základě zohlednění složitosti dané záležitosti a počtu předložených žádostí s tím, že Vás bude o tomto případném prodloužení informovat.

7.1            Právo být informován – alespoň o:

(i)                  totožnosti a kontaktních údajích správce a správcova zástupce;

(ii)                kontaktních údajích pověřence pro ochranu osobních údajů;

(iii)              účelech zpracování osobních údajů, jakož i právním základu tohoto zpracování;

(iv)              oprávněných zájmech, které správce nebo třetí osoba případně sleduje;

(v)                příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů;

(vi)              případném úmyslu správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, nebo odkazu na řádné či vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

7.2            Právo na přístup

Můžete požadovat přístup ke svým osobním údajům a získat informace o tom, jaké osobní údaje, které se Vás týkají, jsou zpracovávány, a dále i přístup k následujícím informacím:

(i)                  účely zpracování;

(ii)                kategorie dotčených osobní údajů;

(iii)              příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

(iv)              plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

(v)                existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

(vi)              právo podat stížnost u dozorového úřadu;

(vii)            pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od Vás, veškeré dostupné informace o jejich zdroji; a

(viii)          skutečnost, že dochází k automatickému rozhodování, včetně profilování, a smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

Správce je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za jakékoliv další požadované kopie může správce uložit přiměřený poplatek zohledňující vynaložené administrativní náklady. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebo jiná oprávněná osoba může rozhodnout, že byste měli být vyzváni k uhrazení vzniklých nákladů, nebo že Vaše žádost může být zamítnuta. Pokud je žádost podána elektronickými prostředky, a nepožadujete-li něco jiného, budou informace poskytnuty běžně používanou elektronickou formou.

7.3            Právo na opravu

(i)                  Máte právo požádat správce o opravu nesprávných osobních údajů o Vaší osobě.

(ii)                Máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů o Vaší osobě, a to i na základě poskytnutí doplňujícího prohlášení. Při uplatnění tohoto práva musí být zohledněny účely zpracování a pověřenec pro ochranu osobních údajů rozhodne o tom, zdali je uplatnění tohoto práva odůvodněné, či nikoliv.

7.4            Právo na výmaz

Máte právo požádat správce o smazání svých osobních údajů. Správce má povinnost smazat Vaše osobní údaje, pokud platí jeden z následujících důvodů:

(i)                osobní údaje již nejsou nezbytné v souvislosti s účely, k nimž byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

(ii)              vznesete námitku vůči zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

(iii)            odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování;

(iv)            osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

(v)              osobní údaje musí být smazány z důvodu splnění právní povinnosti podle práva Evropské unie nebo některého členského státu, kterému správce podléhá.

Právo na výmaz se neuplatní v případě, že je zpracování nezbytné pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7.5            Právo na omezení zpracování

Máte právo omezit zpracování, pokud nastane jedna z následujících skutečností:

(i)                  popíráte přesnost osobních údajů, přičemž v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud správce neověří přesnost osobních údajů;

(ii)                zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho požadujete omezení jejich zpracování;

(iii)              správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

(iv)              podali jste námitku vůči zpracování, přičemž v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zdali oprávněné důvody správce převažují nad důvody Vašimi.

7.6            Právo vznést námitku

Máte právo z důvodů týkajících se konkrétní situace kdykoliv vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů, včetně profilování.

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy či svobodami nebo pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7.7            Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů ČR) stížnost na údajné porušení práv, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů porušuje Vaše práva.

7.8            Právo na přenositelnost

Pokud jde o osobní údaje, které jste poskytli správci a na které se vztahuje automatické zpracování, máte právo je obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na přenesení těchto osobních údajů k jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil.

8.                JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

V případě jakýchkoliv otázek týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit přímo na naše pověřence pro ochranu osobních údajů pomocí kontaktních údajů uvedených v bodě 7, nebo nás také můžete kontaktovat písemně, e-mailem či telefonicky pomocí níže uvedených kontaktních údajů:

Adresa: Celetná 988/38, 110 00 Praha 1, ČR

Skupinový DPO:

E-mail: eheringova@aps-holding.com, telefon: +420 225 377 421

DPO CZ/SK:

E-mail: mfichtnerova@aps-holding.com, telefon: +420 225 375 505

 

9.                VŠEOBECNÉ informaCE

Správce je oprávněn toto oznámení v případě potřeby kdykoliv změnit, doplnit, zrušit nebo nahradit s tím, že aktualizované oznámení musí být zveřejněno alespoň 30 dnů před nabytím jeho platnosti.

Seznam přidružených a spolupracujících osob/subjektů správce:

 

Název subjektu: APS Holding S.A.

Identifikační číslo:  B 201461

Sídlo: 1, rue Jean Piret, L- 2350 Lucemburk

Název subjektu: APS Investments S.à.r.l.

Identifikační číslo: B219890

Sídlo: 1 rue Jean Piret, 2350 Lucemburk

 

Název subjektu: APS Investment Funds S.à.r.l.

Identifikační číslo: B219886

Sídlo: 1 rue Jean Piret, 2350 Lucemburk

Název subjektu: APS Delta S.A.

Identifikační číslo: B204416

Sídlo: 1 rue Jean Piret, 2350 Lucemburk

 

Název subjektu: APS Recovery a.s.

Identifikační číslo:  03409422

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Název subjektu: APS Management Services s.r.o.

Identifikační číslo: 06648746

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

 

Název subjektu: APS Finance a.s

Identifikační číslo: 06648576

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Název subjektu: APS Real Estate s.r.o.

Identifikační číslo:  04474686

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Název subjektu: APS CZ & SK Services s.r.o.

Identifikační číslo: 02087758

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

 

Název subjektu: APS MIP, s.r.o.

Identifikační číslo: 5548292

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Název subjektu: APS Recovery Management s.r.o.

Identifikační číslo: 06627285

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Název subjektu: APS GAMMA s.r.o.

Identifikační číslo: 03523250

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Název subjektu: APS Delta s.r.o.

Identifikační číslo: 04363876

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Název subjektu: APS BETA, a.s.

Identifikační číslo: 1788655

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1


Název subjektu: APS Poland S.A.

Identifikační číslo: 0000069272

Sídlo: Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238, Vratislav


Název subjektu: APS Recovery Greece EPE

Identifikační číslo: EL 800609597

Sídlo: 24 Lagoumitzi Str., PSČ 17671, Kallithea, Attika


Název subjektu: APS Recovery Greece Credit and Loan Servicing S.A.

Identifikační číslo: 143893601000

Sídlo: 7 Paleologou St. Halandri, 152 32

Název subjektu: APS Bulgaria E.O.O.D.

Identifikační číslo: 202604987

Sídlo: 81B Bulgaria blvd., kancelář č. 3, 01404 Sofie

Název subjektu: APS BETA Bulgaria E.O.O.D.

Identifikační číslo: 203374133

Sídlo: 81B, Bulgaria blvd.,1404 Sofie

Název subjektu: APS Finance E.O.O.D.

Identifikační číslo: 202159149

Sídlo: 81B Bulgaria blvd., kancelář č. 3, 01404 Sofie


Název subjektu: APS d.o.o. Beograd

Identifikační číslo: 20100311

Sídlo: Kosovska 10, Bělehrad-Stari Grad

Název subjektu: APS FUND BETA d.o.o. Beograd

Identifikační číslo: 21053007

Sídlo: Kosovska 10, Bělehrad-Stari Grad


Název subjektu: Asset Portfolio Servicing Romania S.R.L

Identifikační číslo: 21458257

Sídlo: Bukurešť, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. patro

Název subjektu: Syndre Valuations S.R.L.

Identifikační číslo: RO30697075

Sídlo: Bukurešť, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. patro

Název subjektu: Serraghis Asset Management S.A

Identifikační číslo: RO15421741

Sídlo: Bukurešť, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. patro, Rumunsko

Název subjektu: Homeland Properties S.R.L.

Identifikační číslo: 31417793

Sídlo: Bukurešť, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. patro

Název subjektu: APS Croatia d.o.o.

Identifikační číslo: 41275180055

Sídlo: Záhřeb (Grad Zagreb) Hektorovićeva ulica 2

Název subjektu: APS Holding Cyprus LTD.

Identifikační číslo: HE 356594

Sídlo: Strovolou 236, Strovolos 2048 Nikósie

Název subjektu: APS Debt Servicing Cyprus Ltd.

Identifikační číslo: HE 363203

Sídlo: Amfipoleos, 20, Budova Amfipoleos, 2025, Nikósie


Název subjektu: APS Homeland Properties Cyprus Ltd.

Identifikační číslo: HE 375588

Sídlo: Amfipoleos, 20, Budova Amfipoleos, 2025, Nikósie

Název subjektu: APS Hungary Kft.

Identifikační číslo: 01-09-289270

Sídlo: 1055 Budapešť, Bajcsy-Zsilinszky út 78


Název subjektu: APS Recovery Hungary Kft.

Identifikační číslo: 01-09-290573

Sídlo: 1055 Budapešť, Bajcsy-Zsilinszky út 78

Název subjektu: MARK Zrt.

Identifikační číslo: 01-10-048253

Sídlo: 1055 Budapešť, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Název subjektu: MARK Ingatlan Zrt.

Identifikační číslo: 01-10-048516

Sídlo: 1055 Budapešť, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

 

Název: APS SK Servicing, s.r.o.

Identifikační číslo: 48319813

Sídlo: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

 

Název: APS Investment, s.r.o.

Identifikační číslo: 47164786

Sídlo: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

 

Seznam externích zpracovatelů údajů lze poskytnout na požádání.