Personal data processing
 

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU

Tohle oznámení popisuje, jak skupina APS (dále jen „správce“ nebo „APS“) nakládá s osobními údaji, které získá o Vaší osobě anebo o Vašem majetku v rámci činnosti související s Vašimi investicemi, vymáháním Vašich pohledávek, prodeji nemovitostí nebo během jakékoliv jiné činnosti, v jejímž rámci přijdete se skupinou APS do styku. Toto oznámení je v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), podle něhož máte právo být informováni o údajích, které různí zpracovatelé o Vás mají a o Vás zpracovávají, a o Vašich právech v souvislosti s těmito údaji.

Tohle oznámení se nevztahuje na spracování osobních údajů zaměstanců správce ani na spracování osobnách údajů v souvislosti s APS CREDIT FUND SICAV.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávány jsou následující kategorie osobní údaje:

Identifikační údaje (napr. jméno, příjmení);

Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo),

Informace o Vašem využívání našich produktů a služeb, včetně informací ve Vašich žádostech o produkty a služby;

Informace z naší osobní, telefonické a elektronické komunikace s Vámi;

Informace z internetového prohlížeče, který používáte, nebo mobilních aplikací;

Finanční situace a bonita,

jakož i veškeré informace, které správce zpracovává v souvislosti s plněním smlouvy či zákonnou povinností a pro účely oprávněného zájmu správce.

(dále jen „osobní údaje“).

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

APS včetně jeho předchůdců, nástupců a/nebo jeho přidružených a dceřiných společností jsou kupujícími sdružených nebo individuálních půjček (výkonný, opětovně fungující a nevýkonný), včetně dluhu spotřebitelů v nouzi, konkrétně účty dlužníků často podléhajících aktuálnímu úpadku, insolvenci, restrukturalizaci, vyrovnání popř obdobné řízení. APS nakupují takové účty/půjček od bank a jiných finančních institucí.

APS  respektuje soukromí dlužníků a důvěrně chrání jakoukoli osobu a soukromé informace týkající se dlužníků, zákazníků, klientů, investorů, partnerů a zaměstnanců.

APS  shromažďuje nasledoní kategorie údajů  z následujících zdrojů:

informace, které obdržíme od původního věřitele jejich účtu/ půjčky a/nebo jejich prodejce účtu/ půjčky;

informace získané od poskytovatelů služeb třetích stran;

informace, které dostáváme od účastníků konkurzních a insolvenčních procesů;

informace, které získáváme z veřejně dostupných zdrojů. Například informace obdržené z webové stránky spravované insolvenčních řejstříku;

informace, které obdržíme od jiných entit APS;

informace, které nám poskytnete.

APS může zpracovávát kopie průkazů totožnosti pouze v případech, kdy jí to ukládají právní předpisy (zejména zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), anebo v případech, kdy majitel průkazu totožnosti udělí s pořízením a zpracováním kopie průkazu totožnosti souhlas.

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně pomocí prostředků výpočetní techniky.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

APS zpracováva osobní údaje pro následující účely:

investice do nesplacených dluhů jejich získávání,

due diligence, stanovení cen (např. pro stanovení přesnější ceny za nárok);

vznik, správa a likvidace dluhu;

dohled nad předkládáním dokladů o pohledávkách v konkurzním, insolvenčním nebo obdobném řízení pro zakoupené účty;

vymáhání pohledávek a komunikace se správci konkurzní podstaty, insolvence, právnimi zástupci  nebo osoby zastávající podobné pozice a agentury pro vykazování úvěrů;

komunikace s dlužníky;

právní nebo regulační požadavky;

jakýkoli jiný účel, který byl písemně oznámen nebo dohodnut;

aukce;

 plnění smlouvy, na základě které APS převádí vlastnictví nemovitosti;

marketingové a obchodní účely (např. nabízení produktů a služeb, zasílání obchodních sdělení, pozvánky na kulturní akce).

JAK JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Zpracování Vašich osobních údajů může být prováděno manuálně, ale i automaticky. Žádné ze shromažďovaných osobních údajů však nejsou používány pro automatické rozhodování. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zejména k tomu určenými zaměstnanci správce, ale i externími zpracovateli (účetní, advokáti), s kterými správce uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje veškeré nezbytné záruky týkající se zpracování osobních údajů.

JAKÉ JSOU PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Právní důvody zpracování osobních údajů jsou

Oprávněné obchodní zájmy APS vykonávat své obchodní aktivity a řídit svůj vztah s potenciálními, stávajícími a bývalými smluvními partrneri podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;

Plnení smlouvy s obchodními partneri (napr. investori, dodavateli, zájemci o nemovitosti) nebo pro provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

Plnění právních povinností uložených právními předpisy (např. zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu);

APS zpracovává osobní údaje některých svých klientů též za účelem přímého marketingu, a to z důvodu svého oprávněného zájmu na propagaci svých podobných produktů a služeb. V případe neklientů zpracováva osobní údaje jenom na základě udeleného souhlasu Namítat proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu může klient t prostřednictvím shora uvedené emailové adresy.

BUDEME PŘEDÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI?

V případě mezinárodního předávání údajů pocházejících z Evropského hospodářského prostoru (EHP), kde Evropská komise uznala zemi mimo EHP za zemi, kde existuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, mohou být Vaše osobní údaje převáděny na tomto základě.

U předávání do zemí mimo EHP, jejichž úroveň ochrany nebyla uznána Evropskou komisí jako dostačující, se budeme spoléhat na legislativní omezení vztahující se ke konkrétní situaci (např. pokud bude třeba předání provést ke splnění naší smlouvy s Vámi, jako např. při provádění mezinárodní platby) nebo při realizaci jedné z níže uvedených pojistek k zajištění ochrany Vašich osobních údajů:

- standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM osobníCH údajŮ

APS zajišťuje, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány bezpečným a přesným způsobem. Vůči správci můžete uplatnit veškerá práva popsaná v tomto bodě.

Osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, je dále v textu označena též jako „subjekt údajů“.

Jak svá práva můžete uplatnit?

Každé své jednotlivé právo můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresy:

gdpr_cz@aps-holding.com, Petra Cisse Toušová

 

případně zasláním písemné žádosti na adresu správce.

APS Vám co nejdříve poskytne prohlášení nebo informace o přijatých opatřeních, nejpozději však do 1 měsíce po obdržení žádosti. APS je oprávněn tuto lhůtu prodloužit o 2 měsíce na základě zohlednění složitosti dané záležitosti a počtu předložených žádostí s tím, že Vás bude o tomto případném prodloužení informovat.

Subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro tento marketing, a správce ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Subjekt údajů má právo požádat APS o potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se jej týkají. Pokud společnost osobní údaje subjektu údajů zpracovává, má subjekt údajů právo na přístup k takovým osobním údajům a k informacím o účelu zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích osobních údajů, plánované době zpracování a o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů.

Subjekt údajů má dále právo na výmaz osobních údajů, a to:

pokud již nejsou potřebné pro účely, k nimž byly zpracovávány,

pokud odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní důvod ke zpracování,

 pokud vznese námitku proti zpracování, pro které neexistují žádné převažující právní důvody zpracování,

pokud byly osobní údaje zpracovány protiprávně,

pokud je vymazání nutné ke splnění právní povinnosti nebo

pokud byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti mladšímu 13 let.

Subjekt údajů má dále právo na omezení zpracování osobních údajů, a to:

pokud popírá přesnost osobních údajů, na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů,

pokud je zpracování protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,

pokud Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo

 pokud vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody klienta.

Subjekt údajů má dále právo na přenositelnost osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, což znamená právo získat své osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, resp. právo na to, aby tyto údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu tím však není dotčena.

Subjekt údajů má právo podat kdykoliv stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů.

Pokud hodláte výše uvedená práva uplatnit, zašlete dopis nebo e-mail na výše uvedenou adresu.

V souladu s platným nařízením máte kromě Vašich výše uvedených práv rovněž právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, Holešovice.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost může poskytovat osobní údaje zpracovatelům, a to společnostem, které vykonávají pro společnost na základě smlouvy činnosti vyžadující zpracování osobních údajů a to zejména:

Pověření zaměstnanci APS;

Poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií;

Poskytovatele právních a účetních služeb;

Společnosti patříci do APS Group (seznam je uveden níže).

Pokud při zpracování Vašich osobních údajů APS využíva služeb zpracovatelů, stává se tak pouze za předpokladu, že jsou standardy ochrany osobních údajů u konkrétního zpracovatele smluvně garantovány minimálně na stejné úrovni jako ve Společnosti a že takový zpracovatel splňuje právními předpisy stanovené podmínky.

Společnost může dále v případě potřeby poskytnout osobní údaje orgánům dohledu (např. České národní bance), orgánům činným v trestním řízení nebo jiným správním orgánům, je-li to nutné ke splnění povinností stanovených právními předpisy.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

APS  zpracovává osobní údaje po dobu po kterou je povinna osobní údaje uchovávat podle právních předpisů

Po celou dobu trváni existence pohledávky / smluvního vztahu a následující 5 let po jeho ukončení;

Účtovní doklady po dobu 10 let;

Soudní nebo správní řízení: zpracování údajů trvá do konečného rozhodnutí (v nezbytném rozsahu s ohledem na daný postup a situaci APS, daný nárok nebo osobní údaje požadované právním sporem

I pokud nedojde k uzavření smlouvy mezi APS a potenciálním klientem, uchovává APS osobní údaje potenciálního klienta po dobu, po kterou je k tomu povinna dle právních předpisů.

Po této lhůtě nebo po skončení platnosti a účinnosti Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů budou Vaše osobní údaje vymazány, anonymizovány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není nutný Váš souhlas.

Pokud APS zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, zpracovává je po dobu, na kterou byl souhlas udělen, případně po dobu do odvolání souhlasu.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

V případě jakýchkoliv otázek týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit přímo na naše pověřence pro ochranu osobních údajů pomocí kontaktních údajů uvedených v bodě 7, nebo nás také můžete kontaktovat písemně, e-mailem či telefonicky pomocí níže uvedených kontaktních údajů:

Adresa: Celetná 988/38, 110 00 Praha 1, ČR

Skupinový DPO:

E-mail: gdpr_cz@aps-holding.com, Petra Cisse Toušová

VŠEOBECNÉ informaCE

Správce je oprávněn toto oznámení v případě potřeby kdykoliv změnit, doplnit, zrušit nebo nahradit s tím, že aktualizované oznámení musí být zveřejněno alespoň 30 dnů před nabytím jeho platnosti.

Seznam přidružených a spolupracujících osob/subjektů správce:

Název subjektu: APS Holding S.A.

Identifikační číslo:  B 201461

Sídlo: 1, rue Jean Piret, L- 2350 Lucemburk

Název subjektu: APS Investments S.à.r.l.

Identifikační číslo: B219890

Sídlo: 1 rue Jean Piret, 2350 Lucemburk

Název subjektu: APS Investment Funds S.à.r.l.

Identifikační číslo: B219886

Sídlo: 1 rue Jean Piret, 2350 Lucemburk

Název subjektu: APS Delta S.A.

Identifikační číslo: B204416

Sídlo: 1 rue Jean Piret, 2350 Lucemburk

Název subjektu: APS Recovery a.s.

Identifikační číslo:  03409422

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Název subjektu: APS Management Services s.r.o.

Identifikační číslo: 06648746

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Název subjektu: APS Finance a.s

Identifikační číslo: 06648576

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Název subjektu: APS Real Estate s.r.o.

Identifikační číslo:  04474686

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Název subjektu: APS CZ & SK Services s.r.o.

Identifikační číslo: 02087758

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Název subjektu: APS MIP, s.r.o.

Identifikační číslo: 5548292

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Název subjektu: APS Recovery Management s.r.o.

Identifikační číslo: 06627285

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Název subjektu: APS GAMMA s.r.o.

Identifikační číslo: 03523250

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Název subjektu: APS Delta s.r.o.

Identifikační číslo: 04363876

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1
 

Název subjektu: APS BETA, a.s.

Identifikační číslo: 1788655

Sídlo: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1


Název subjektu: APS Poland S.A.

Identifikační číslo: 0000069272

Sídlo: Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238, Vratislav


Název subjektu: APS Recovery Greece EPE

Identifikační číslo: EL 800609597

Sídlo: 24 Lagoumitzi Str., PSČ 17671, Kallithea, Attika


Název subjektu: APS Recovery Greece Credit and Loan Servicing S.A.

Identifikační číslo: 143893601000

Sídlo: 7 Paleologou St. Halandri, 152 32

Název subjektu: APS Bulgaria E.O.O.D.

Identifikační číslo: 202604987

Sídlo: 81B Bulgaria blvd., kancelář č. 3, 01404 Sofie

Název subjektu: APS BETA Bulgaria E.O.O.D.

Identifikační číslo: 203374133

Sídlo: 81B, Bulgaria blvd.,1404 Sofie
 

Název subjektu: APS Finance E.O.O.D.

Identifikační číslo: 202159149

Sídlo: 81B Bulgaria blvd., kancelář č. 3, 01404 Sofie


Název subjektu: APS d.o.o. Beograd

Identifikační číslo: 20100311

Sídlo: Kosovska 10, Bělehrad-Stari Grad

Název subjektu: APS FUND BETA d.o.o. Beograd

Identifikační číslo: 21053007

Sídlo: Kosovska 10, Bělehrad-Stari Grad


Název subjektu: Asset Portfolio Servicing Romania S.R.L

Identifikační číslo: 21458257

Sídlo: Bukurešť, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. patro

Název subjektu: Syndre Valuations S.R.L.

Identifikační číslo: RO30697075

Sídlo: Bukurešť, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. patro

Název subjektu: Serraghis Asset Management S.A

Identifikační číslo: RO15421741

Sídlo: Bukurešť, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. patro, Rumunsko

Název subjektu: Casazela Properties S.R.L.

Identifikační číslo: 31417793

Sídlo: Bukurešť, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. patro

Název subjektu: APS Croatia d.o.o.

Identifikační číslo: 41275180055

Sídlo: Záhřeb (Grad Zagreb) Hektorovićeva ulica 2

Název subjektu: APS Holding Cyprus LTD.

Identifikační číslo: HE 356594

Sídlo: Strovolou 236, Strovolos 2048 Nikósie

Název subjektu: APS Debt Servicing Cyprus Ltd.

Identifikační číslo: HE 363203

Sídlo: Amfipoleos, 20, Budova Amfipoleos, 2025, Nikósie


Název subjektu: APS Homeland Properties Cyprus Ltd.

Identifikační číslo: HE 375588

Sídlo: Amfipoleos, 20, Budova Amfipoleos, 2025, Nikósie

Název subjektu: APS Hungary Kft.

Identifikační číslo: 01-09-289270

Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 140, Hungary


Název subjektu: APS Recovery Hungary Kft.

Identifikační číslo: 01-09-290573

Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 140, Hungary

Název: LOAN MANAGEMENT II, a. s.

Identifikační číslo: 47 255 684"

Sídlo: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovak Republic

Název: APS Investment, s.r.o.

Identifikační číslo: 47164786

Sídlo: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovak Republic

Seznam externích zpracovatelů údajů lze poskytnout na požádání.